Preview

Nomadic civilization: historical research

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Бату Д. «Жангар»-ын туулийн түүхэн үндэс эрилгэлж өргөтгэж гүнзгийрүүлэх дорвитой нэгэн бүтээл. Номын шүүмж: Мөнхөө Б. Жангарын зохиогдсон газарзүйн орчин хийгээд нийгмийн түүхэн сурвалж. Nomadic civilization: historical research. 2021;1(3):88-95. https://doi.org/10.53315/2782-3377-2021-1-3-88-95

For citation:


Batu D. A significant work that seeks to expand and deepen the historical roots of the Jangar epic Book review: Munkhuu B. Historical background of the geographical environment and society of the creation of «Jangar». Nomadic civilization: historical research. 2021;1(3):88-95. (In Russ.) https://doi.org/10.53315/2782-3377-2021-1-3-88-95

Просмотров: 84


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2782-3377 (Online)